എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
ഡി. ഡി

എയർ ഫ്രൈ

ഡി. ഡി
1:Provide global express service from airport to airport.
2: കൃത്യസമയത്ത് എത്തി
3: deliver goods by DHL,DPD,FedEx.
4: Transport time: Commonly received goods in 3days, or 4 to 5 day.
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നു