എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
ഡി. ഡി

കടൽ ചരക്ക്

ഡി. ഡി
Yantian Clippers
1: cut off on Thursday ,sailing on Sunday.
2: cut off on Friday,sailing on Tuesday next week
3: Extracted 16 to 20 days after sailing
നേട്ടം:
Cheaper price, stable transport time, custom clearance,deliver good to doorstep.
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നു