എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
DDP

കടൽ ചരക്ക്

DDP
Matic Express deliver cargo from China to USA,Australia, Canada,UK ,Germany,UAE,Japan,Pakistan And Europe.
കടൽ ഷിപ്പിംഗ്
1:Place of Origin: Yiwu ,Shenzhen,Shanghai,Ningbo,Guangzhou,Tianjin.
2: Vector:Deliver cargo to your designated add by Matson,MSK ,COSCO, ZIM ,APL.
3:Pick up from your suppliers in China ,then put cargo into our warehouses.
4:.Booking container from different shipping company.
5.Label with Made-in-China,FBA,and products inspection
6.Customs declarations and clearance service
7:DDP of door to door delivery
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നു