എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
സിഎൻ‌എഫ്

കടൽ ചരക്ക്

സിഎൻ‌എഫ്
ZIM Clippers
1:Cut off on Saturday, sailing on Wednesday next week.
2:Extracted 13 to 17 days after sailing
3:Advantage : double custom clearance. Deal with tax.
4:Deliver goods by UPS or FedEx.
5: Provide Order No in the day
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നു