എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
CIF

കടൽ ചരക്ക്

CIF
Matson Clippers
1: Cut off on Saturday, sailing on Wednesday next week.
2: കപ്പൽയാത്ര കഴിഞ്ഞ് 10 മുതൽ 14 ദിവസം വരെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു
3: Advantage: Low price, fast aging, loading cargo in Shenzhen.
4: Matson Containers
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നു